WHISTLEBLOWING FORM
BORANG PENDEDAHAN SALAHLAKU

DISCLOSURE GUIDE / Panduan Pendedahan


Kindly be informed that the description of your disclosure is very crucial. Please provide as
much of the following information as possible / Adalah dimaklumkan bahawa keterangan
mengenai pendedahan adalah amat penting. Sila kemukakan sebanyak mungkin maklumat
seperti berikut.
A. DETAILS OF PERSON MAKING REPORT

Maklumat Individu Yang Membuat Aduan

You are encouraged to provide contact details to enable us to contact you for further
clarification
Anda digalakkan untuk menyatakan butiran peribadi bagi membolehkan kami menghubungi
anda untuk penjelasan lanjut.


Name
Nama
Division / Department
Bahagian / Jabatan
Position
Jawatan
Contact No
Nombor Telefon
E-mail
Alamat E-mel

B. DETAILS OF SUBJECT

Maklumat Kakitangan Yang DiadukanName
Nama
Division / Department
Bahagian / Jabatan
Position
Jawatan
Contact No
Nombor Telefon

C. DETAILS OF WITNESS, IF ANY (Witness Who Can Confirm The Allegation)

Maklumat Saksi, Jika Ada (Saksi Yang Boleh Mengesahkan Dakwaan)Name
Nama
Division / Department
Bahagian / Jabatan
Position
Jawatan
Contact No
Nombor Telefon

D. DETAILS OF DISCLOSURE TO BE ESCALATED

Maklumat Salahlaku Yang Ingin Didedahkan
Who
Siapa
What
Apa

Other Information
Maklumat Lain
Where
Di Mana
When
Bila
How
Bagaimana
Additional Details
Maklumat Tambahan

E. ATTACHMENT

Lampiran


File 1
Dokumen 1
File 2
Dokumen 2
File 3
Dokumen 3


Please insert the number displayed:
Sila masukkan nombor yang tertera: